Коштiв видiлених урядом на безоплатне надання актiв на землю вистачить лише 9% громадян

  • Дата публикации: 2009-11-25 11:04
  • Просмотров: 392

Вже понад два мiсяцi, як пролунали гучнi заяви Уряду щодо пiдвищення ефективностi та прозоростi роботи державних земельних органiв i недопущення зловживань при оформленнi державних актiв на землю.

Поделись новостью с другом:
Коштiв видiлених урядом на безоплатне надання актiв на землю вистачить лише 9% громадян
Звичайною практикою стало порушення зазначених питань на засiданнях Уряду, чисельних нарадах, у тому числi виїзних, якi бiльш подiбнi на передвиборчi мiтинги.

Ситуацiя у цiй сферi не покращується.

По-перше. Уряд обiцяв видати громадянам України 7 млн. актiв на право власностi на земельнi дiлянки. Станом на 2–5 листопада ц. р. було подано 1,06 млн. заявок на оформлення державних актiв. Проте людям видано лише 0,13 млн. актiв (1,9 % задекларованого Урядом обсягу).

По-друге, Уряд так i не спромiгся дати вiдповiдь на ряд проблемних питань, якi виникають при реалiзацiї урядових рiшень.

Уряд не передбачив необхiднi кошти на безоплатне надання 7 млн. актiв.

Постановою № 844 «Деякi питання реалiзацiї права власностi на землю громадянами України у 2009 роцi» Уряд зi Стабiлiзацiйного фонду на безповоротнiй основi передбачив видiлити 5,95 млрд. гривень на оформлення та видачу державних актiв. Проте наступним рiшенням (постанова № 951) Кабiнет Мiнiстрiв України зменшив у 12 разiв видатки з державного бюджету на безоплатне виготовлення державних актiв для громадян України – до 0,5 млрд. грн.

Вартiсть оформлення та видачу державних актiв становить 600–800 грн. (вiдповiдно до спiльного наказу Держкомзему, Мiнфiну, Мiнекономiки вiд 15 червня 2001 року № 97/298/124 «Про затвердження Розмiрiв оплати земельно-кадастрових робiт та послуг»). Вiдповiдно коштiв вистачить на оформлення та видачi менше 9 % задекларованої кiлькостi державних актiв (лише 625 – 833 тис. державних актiв замiсть 7 мiльйонiв).

Проте, якщо Уряд вважає, що 0,5 млрд. грн достатньо для видання 7 млрд. актiв – це значить, що вартiсть виконання зазначених робiт була завищена. Постає питання: хто компенсує понесенi затрати громадян, особливо тих, хто оплатив виконання вiдповiдних робiт, проте ще не отримав акти.

Крiм цього, поза увагою Уряду лишилися селяни, котрi отримали землю як пай у результатi лiквiдацiї колгоспiв, та громадяни України, земельнi дiлянки яких знаходяться за межами населених пунктiв, з використанням їх для ведення особистого селянського господарства i дачного будiвництва.

По-третє, Уряд не захищає, а навпаки – порушує права добросовiсних оформлювачiв.

Постановою КМУ вiд 05.08.09 № 844 усi ресурси Держкомзему та державних землевпорядних органiзацiй спрямовано лише на безоплатне виготовлення державних актiв на землю.

За таких умов бланки державних актiв можуть використовуватися виключно для безоплатного оформлення. Iнакше – такi бланки мають бути визнанi зiпсованими.

Територiальним органам заборонено передавати комплекти бланкiв державних актiв пiдроздiлам земельних ресурсiв органiв мiсцевого самоврядування та iншим юридичним i фiзичним особам. Порушення цiєї заборони (про що може не знати громадянин – «добросовiсний оформлювач») є пiдставою для визнання такого бланку акта зiпсованим, а його реєстрацiя пiдлягає скасуванню.

Тобто якщо, починаючи з 26.10.2009 року, до територiальних органiв громадяни або землевпоряднi органiзацiї передадуть отриманi ранiше бланки державних актiв, якi ранiше пройшли процедуру погодження та пiдписання в структурних пiдроздiлах мiсцевих адмiнiстрацiй, органи ДКЗ повиннi визнати їх зiпсованими.

Таким чином, замiсть системного пiдходу до вирiшення актуальних проблем земельних вiдносин, Уряд продовжує практику прийняття популiстських, сумнiвних щодо перспективностi рiшень.
Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости