Чи з`явиться в Українi доступне житло?

  • Дата публикации: 2008-11-21 12:21
  • Просмотров: 448

До кiнця 2008 року Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва має разом з рядом мiнiстерств i вiдомств, мiсцевими держадмiнiстрацiями та органами самоврядування розробити i подати на розгляд уряду проект Державної цiльової соцiально-економiчної програми будiвництва (придбання) доступного житла для громадян на 2009-2016 роки.

Поделись новостью с другом:
Чи з`явиться в Українi доступне житло?

Це передбачено Концепцiєю цiєї програми, нещодавно схваленої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

В останнi днi не бракує повiдомлень про ситуацiю на будiвельному ринку України, яка переживає не найкращi часи. Експерти констатують зниження темпiв будiвництва житла i прогнозують скорочення обсягiв до 7 млн кв. м. у 2010 р. проти 10 млн у 2007 р. (за висновком В. Поляченка - президента Будiвельної палати України). А мiнiстр регiонального розвитку та будiвництва В. Куйбiда визнає, що за 10 мiсяцiв поточного року житлове будiвництво знизилося на 9,6%.

Мiж тим, попит на житло в нашiй країнi залишається стабiльно високим. На квартирному облiку перебуває не менше 1 млн 250 тис сiмей, тодi як рухається ця черга зi "швидкiстю" 1,4 - 1,6 % на рiк.

Очевидно, що за цих умов необхiднi новi кроки для суттєвого полiпшення стану забезпечення житлом наших громадян.

Пiдкреслюючи особливостi Державної цiльової програми будiвництва житла, яка нинi розробляється, начальник управлiння Мiнрегiонбуду Олександр Непомнящий зазначає, що "у Програмi передбачається вперше поєднати всi дiючi житловi програми в країнi. А їх iснує немало - загальнодержавних, цiльових за категорiями населення, для вiйськовослужбовцiв, для чорнобильцiв, для депортованих народiв. Вважаємо, що має дiяти єдина програма щодо забезпечення житлом громадян України. У цьому є певна новацiя".

Виконання Програми дозволить досягти збiльшення числа громадян, якi полiпшили свої житловi умови - до 8% "черговикiв" на рiк, вiдповiдно, йдеться i про нарощення обсягу будiвництва - до 20 млн кв. м. у 2016 роцi.

Головне, наголошує О. Непомнящий, Програма має створити базовi умови для поступового переходу вiд безоплатного надання житла громадянам до надання державної пiдтримки у вирiшеннi житлової проблеми, в тому числi за рахунок власних коштiв.

Як правило, досi щороку в бюджетi закладалося приблизно 3 млрд гривень для безоплатного надання житла громадянам рiзних категорiй, якi цього потребують.

Нинi пропонується рухатися двома шляхами, каже експерт.

Перший - передбачений Указом Президента України про будiвництво доступного житла, при цьому держава надає громадяниновi 30 вiдсоткiв вартостi житла як початковий внесок на придбання або будiвництво (решту вiн має залучити сам, наприклад, на умовах iпотечного кредитування).

"Отже, за умови, якщо цi 3 млрд гривень у 2009 роцi будуть виданi громадянам як перший внесок, то вiдразу на 70 вiдсоткiв зростає кiлькiсть людей, якi зможуть розпочати реалiзацiю своїх планiв забезпечення житлом. Нинi, за умов фiнансової кризи, вкладання заощаджень саме у нерухомiсть, у будiвництво як реальний сектор економiки є найбiльш вигiдним методом їх збереження", - наголошує експерт.

Крiм того, передбачається в адмiнiстративному порядку здешевити собiвартiсть будiвництва доступного житла шляхом скасування обов`язкових вiдрахувань на розвиток iнженерних мереж та комунiкацiй, транспортної iнфраструктури, соцiально-економiчний розвиток, шляхом безоплатного видiлення земельних дiлянок пiд будiвництво такого житла. На це прийнято ряд законодавчих та нормативних актiв, зокрема вiдповiдну постанову уряду, що набуває чинностi з 1 сiчня 2009 року.

Другий шлях - запровадження нових фiнансово-iнвестицiйних механiзмiв. Йдеться про накопичення громадянином iндивiдуальних цiльових внескiв на спецiальних банкiвських депозитах та одержання ним кредиту для полiпшення житлових умов. При цьому держава надає вкладникам премiальнi бонуси у розмiрi 20 вiдсоткiв вiд суми депозиту з щорiчною iндексацiєю.

О. Непомнящий наголошує, що вся комплексна система заходiв розрахована лише на громадян, якi зарахованi на квартирний облiк в органах мiсцевого самоврядування.

Вiдповiдно, для здiйснення Програми слiд удосконалити порядок реєстрацiї та ведення квартирного облiку.

"Ми передбачаємо, що в разi прийняття такої Програми, кiлькiсть громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, збiльшиться. Досi цi показники були вiд`ємними, адже люди за останнi роки втратили надiю на отримання квартири, але вiдтепер тенденцiя може змiнитися. Отже, органи мiсцевого самоврядування мають переглянути умови i норми зарахування на квартирний облiк з тим, щоб максимально забезпечити iнтереси населення", - сказав О. Непомнящий,

Вiн зазначив, що з 1,25 мiльйона осiб, якi зареєстрованi на облiку з полiпшення житла, приблизно 400 тисяч мають право на отримання житла соцiального призначення, тобто безоплатного i без права на приватизацiю. Всi решта можуть розраховувати лише на доступне житло, тобто на будiвництво за власнi кошти за умови державної пiдтримки.

Говорячи про термiни виконання програми, експерт зазначає, що, насамперед, слiд удосконалити iснуючу нормативно-правову базу, розробити механiзми цiльового видiлення земельних дiлянок для будiвництва доступного житла i, орiєнтовно, у 2010-2016 реально запровадити в повнiй мiрi новi механiзми державної пiдтримки допомоги громадянам, що дасть змогу суттєво наростити обсяг будiвництва житла.

Не скоро, як бачимо, але вже тепер таке будiвництво ведеться. У вереснi 2008 року в Полтавi здано в експлуатацiю перший багатоквартирний будинок за програмою доступного житла, аналогiчний проект планується здiйснити у Запорiзькiй областi.

У свою чергу, для мiнiмiзацiї негативних наслiдкiв фiнансово-економiчної кризи у будiвельнiй галузi Мiнрегiонбуд пропонує низку оперативних заходiв.

Зокрема, йдеться про укладення угоди мiж будiвельними органiзацiями та асоцiацiєю виробникiв будiвельних матерiалiв з метою зниження вартостi житла. "Такi мiжсекторальнi угоди, в тому числi i з Асоцiацiєю банкiв, дозволили б врегулювати частину проблем, якi гостро сьогоднi стоять перед галуззю", - зазначає мiнiстр В. Куйбiда.

На думку мiнiстра, органи мiсцевого самоврядування повиннi переглянути деякi свої рiшення про видiлення земельних дiлянок пiд будiвництво i вiддати дiлянки, якi не використовуються, тим, хто здатен органiзувати будiвництво; максимально спростити свої внутрiшнi дозвiльнi процедури i сприяти учасникам будiвельного ринку, починаючи вiд видiлення земельної дiлянки до закiнчення введення об`єкта в експлуатацiю.

Нагадаємо, що з метою стабiлiзацiї будiвельної галузi i житлового будiвництва Кабiнетом Мiнiстрiв України розроблено та внесено до Верховної Ради проект закону "Про першочерговi антикризовi заходи в будiвельнiй галузi та житловому будiвництвi", який уже розглянуто трьома профiльними комiтетами. На виконання антикризового закону прийнято постанову "Про вдосконалення порядку використання коштiв з держбюджету, передбачених для забезпечення житлом окремих категорiй громадян".

Урядом також розглядаються проекти iнших рiшень, покликаних забезпечити створення належних умов для будiвництва доступного житла в Українi.

Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости